Privacy policy

Loading...

Privacybeleid Praktijk Boone

Deze pagina is voor het laatst aangepast in maart 2019.

Gebruik van mijn diensten

Ik ben er van bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel en waarom ik deze gegevens verzamel.

Praktijk Boone respecteert de privacy van alle patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik om persoonsgegevens te verstrekken.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dossier

Het dossier is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, uw e-mailadres, verzekeringsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens;

– Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliënten dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, vijftien jaar bewaard.

Factuur

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Derden

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;

-Voor waarneming door één van mijn collega’s tijdens mijn afwezigheid;

-Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Dit alles gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. (Niet alle zorgverzekeraars vergoeden alternatieve therapieën).

Welke gegevens zijn dat?

-Uw naam

-Uw adres

-Uw woonplaats

-Uw geboortedatum

-Uw Burgerservicenummer (BSN)

-De datum van het consult

-Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’, of ‘psychosociaal consult’

-De kosten van het consult